ماموریت این گروه صنعتی همواره ، ارائه محصولی با کیفیت ماندگار و

رعایت انصاف در ارتباط با مشتری و ایجاد احساس رضایت در اوست . ما موفقیت مشتری را موفقیت خود می دانیم از نگاه مشتری به خود می نگریم . مشتری را سرمایه ماندگار شرکت و خوشنامی را سرمایه همیشگی برای شرکت می پنداریم . همواره به عاقبت به خیری در کار و کسب روزی حلال معتقدیم و در جهت تامین خواسته ها و تامین منافع مشتریان کوشا و متعهد می باشیم.