به سایت صنایع قفسه کرج صنعت نصیبی خوش آمدید

به سایت کرج صنعت نصیبی خوش آمدید کرج صنعت نصیبی

مطالب منتشر شده در دسته ی "کارها"

پروژه شماره پنج

کرج صنعت نصیبی(کارخانه تولید قفسه در ایران) با یک دهه سابقه در ساخت و تولید قفسه های فروشگاهی ، انباری در مدلهای هایپری ،سوپرمارکتی (سنگین .نیمه سنگین. اکونومی . انباری)و ادوات مورد نیاز صنف در سطح ایران مشغول به فعالیت...

پروژه شماره چهار

کرج صنعت نصیبی(کارخانه تولید قفسه در ایران) با یک دهه سابقه در ساخت و تولید قفسه های فروشگاهی ، انباری در مدلهای هایپری ،سوپرمارکتی (سنگین .نیمه سنگین. اکونومی . انباری)و ادوات مورد نیاز صنف در سطح ایران مشغول به فعالیت...

پروژه شماره سه

کرج صنعت نصیبی(کارخانه تولید قفسه در ایران) با یک دهه سابقه در ساخت و تولید قفسه های فروشگاهی ، انباری در مدلهای هایپری ،سوپرمارکتی (سنگین .نیمه سنگین. اکونومی . انباری)و ادوات مورد نیاز صنف در سطح ایران مشغول به فعالیت...

پروژه شماره دو

کرج صنعت نصیبی(کارخانه تولید قفسه در ایران) با یک دهه سابقه در ساخت و تولید قفسه های فروشگاهی ، انباری در مدلهای هایپری ،سوپرمارکتی (سنگین .نیمه سنگین. اکونومی . انباری)و ادوات مورد نیاز صنف در سطح ایران مشغول به فعالیت...

پروژه شماره یک

کرج صنعت نصیبی(کارخانه تولید قفسه در ایران) با یک دهه سابقه در ساخت و تولید قفسه های فروشگاهی ، انباری در مدلهای هایپری ،سوپرمارکتی (سنگین .نیمه سنگین. اکونومی . انباری)و ادوات مورد نیاز صنف در سطح ایران مشغول به فعالیت...

کرج صنعت نصیبی

...

کرج صنعت نصیبی

...

...

کرج صنعت نصیبی

...

کرج صنعت نصیبی

...